https://ac.nowcoder.com/acm/contest/884/C

这个题和南昌网络赛的一个题很相似

 
https://nanti.jisuanke.com/t/38228

两个题一个是一个数列,一个是两个数列,解法都差不多

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pb push_back
using namespace std;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int Maxn = 3e6 + 10;
int L[Maxn] , R[Maxn] ;
ll a[Maxn] , sum[Maxn] ;
ll b[Maxn];
ll minn[Maxn * 4] , maxn[Maxn*4];
int n;
//建树
void build(int l ,int r,int root){
  if(l == r){
    minn[root] = maxn[root] = sum[l];
    return;
  }
  int mid =(l + r)>>1;
  build(l , mid , root<<1);
  build(mid + 1 , r ,root<<1|1);
  maxn[root] = max(maxn[root<<1] ,maxn[root<<1|1]);
  minn[root] = min(minn[root<<1] ,minn[root<<1|1]);
}
//求最大值
ll qmax(int l , int r , int root ,int ql ,int qr){
  if(l >= ql && r<= qr){
    return maxn[root];
  }
  int mid = l+ r >>1;
  ll ans = -1e8;
  if(mid >= ql)
    ans = qmax(l ,mid , root * 2 ,ql ,qr);
  if(mid < qr)
    ans = max(ans ,qmax(mid + 1 ,r,root * 2 + 1,ql , qr));
  return ans;
}
//求最小值
ll qmin(int l ,int r , int root ,int ql ,int qr){
  if(l >= ql && r <= qr) return minn[root];
  int mid = (l + r )>> 1;
  ll ans = 1e18;
  if(mid >= ql)
    ans = qmin(l ,mid , root * 2,ql,qr);
  if(mid < qr)
    ans = min(ans ,qmin(mid + 1,r ,root * 2 + 1 , ql,qr));
  return ans;
}
 
int main(){
  ios::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);cout.tie(0);
 
  scanf("%d",&n);
  for(int i = 1;i <= n;i++){
    scanf("%lld",&a[i]);
  }
  for(int i=1;i<=n;i++){
    scanf("%lld",&b[i]);
    sum[i] = sum[i-1] + b[i];
    L[i] = i;R[i] = i;
  }
  build(1 , n , 1);
  a[0] = a[n + 1] = -INF;//跳出循环
//找每个点的左区间
  for(int i = 1;i <= n;i++){
    while(a[i] <= a[L[i] - 1]){
      L[i] = L[L[i] - 1]; //优化
    }
  }
//反向遍历求出每个点的右区间
  for(int i = n;i >= 1;i--){
    while(a[i] <= a[R[i] + 1]){
      R[i] =R[R[i]+1]; //优化
    }
  }
 
  ll ans = -1e18;
  for(int i = 1;i <= n;i++){
    if(a[i] > 0){ //对于每一点 如果为正数,直接求
      ans = max(ans , a[i] * (sum[R[i]] - sum[L[i] - 1]));
    }else{//如果为负数的话,用右区间的最小前缀和减去左区间的最大前缀和
      ans = max(ans , a[i]*(qmin(1 , n , 1 , i, R[i]) - max(0ll,qmax(1 , n , 1 , L[i] , i))));
    }
  }
  printf("%lld\n",ans);
  //system("pause");
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注